TGD Bilimsel Çalışma Gruplarının Oluşturulması ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

Madde 1: Yönergenin Amacı

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) bünyesinde Bilimsel Çalışma Grubu (BÇG) / gruplarını oluşturma ilkeleri ile bu grupların çalışma prensipleri, yetkileri ve sorumluluklarını belirlemek, bu konudaki usul ve esasları tanımlamaktır.

Madde 2: Tanım

TGD BÇG; kuruluş amacına uygun, TGD Yönetim Kurulu (YK) tarafından gerekli görülen konularda oluşturulan ve TGD YK’na bağlı olarak çalışan, bilimsel çalışma ve araştırmaların planlanması ve yapılmasından sorumlu, dernek üyelerinden oluşan bilimsel komitedir. TGD’nin tüm üyeleri, ilgi duydukları konularda oluşturulmuş iki adet BÇG’na üye olabilirler.

Madde 3: Bilimsel Çalışma Grubu Üyeleri

a. Asil üye:İlgili çalışma grubunda çalışmak için başvuran TGD üyesi

b. Davetli üye:Bazı grup çalışmalarında multidisipliner anlayışı etkin kılmak veya çalışma grubuna katkı sağlamak amacıyla grup toplantılarına katılması için davet edilen, TGD üyesi olan veya olmayan araştırmacı

Madde 4: Bilimsel Çalışma Gruplarının Kurulları

a. Bilimsel Çalışma Grubu Genel Kurulu:O çalışma grubunu tercih eden TGD üyelerinden oluşur. BÇG’nun dönemli etkinlik programlarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesiyle görevlidir. Her yıl UGH esnasında olağan olarak toplanır. b. Bilimsel Çalışma Grubu Yönetim Kurulu: BÇG YK; 5 üyeden oluşur. BÇG’nun bir önceki başkanı seçime girmeksizin doğal olarak bir sonraki YK’nda yer alır ve üyelerden birini oluşturur. Diğer üyeler BÇG Genel Kurulu tarafından yapılan seçimde en çok oyu alan 4 kişiden oluşur. BÇG YK’nun görev süresi 2 yıldır. YK’nun asil üyelerinin belirlenmesinin ardından, en fazla oyu alan 4 üye yedek üyeleri oluşturur. YK’nda istifa ya da üyelik düşmesi sonrası kurulda oluşan eksiklik yedek üyeler tarafından tamamlanır.

YK üyeleri kendi içlerinde görev bölümüyle; “Başkan”’ ve “Sekreter”’i seçerler. BÇG’nda çalışmalar YK aracılığıyla özellikle elektronik ortamın da yardımıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

İlgili toplantılarda BÇG’nu, grup başkanı katılamazsa sekreter veya yetki verdiği diğer bir YK üyesi temsil eder. BÇG YK üyelerinin seçimi iki yılda bir tekrarlanır.

YK başkanlığı üst üste üç dönemden fazla yapılamaz.

İki yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan fazlasına gerekçesiz olarak katılmayan BÇG üyelerinin üyelikleri düşer.

c. Bilimsel Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Seçimi:Önceki başkan dışında YK’nda yer alan 4 asil ve 4 yedek üyenin seçimi “gizli oylama” ile gerçekleştirilir. Seçimde en çok oyu alan 4 üye önceki başkan ile birlikte BÇG YK’nu oluşturur. Bu üyeleri izleyerek en çok oyu alan diğer 4 üye YK yedek üyelerini oluşturur. En az 6 aydır BÇG’na üye olan tüm kişiler seçime katılabilir. YK’na aday olan üyeler, TGD YK’na başvurduktan sonra adaylıklarını derneğin web sayfasında duyurabilirler. Seçimler iki yılda bir, Ulusal Kongre sırasında, önceden bildirilen bir günde yapılır. Seçim sonuçları internet ortamında tüm üyelere duyurulur.

Madde 5: Bilimsel Çalışma Grubu’nun Yetki ve Sorumlulukları

BÇG birisi TGD Yıllık Kongresi’nde olmak üzere, her yıl en az iki kez toplanır. Bu toplantılarda alınan kararlar, en geç 10 gün içerisinde TGD YK’na bildirilir. BÇG her yıl bitiminde bir çalışma raporu hazırlar. TGD YK’na gönderilen rapor, tüm üyelere TGD YK tarafından duyurulur.

TGD, derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda BÇG’ları tarafından önerilen ve uygun bulunan tüm etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur ve gerektiğinde maddi katkı sağlar.

Madde 6- Bilimsel Çalışma Gruplarının Görev Tanımları

a. Çalışma konusuyla ilgili çalışmaların planlanması, kaynak bulunması, yürütülmesi, yayınlanması

b. Çalışma konusuyla ilgili var olan tüm ulusal verilerin toplanması

c. Çalışma konusuyla ilgili sağlıklı ulusal veri toplama koşullarının sağlanması

d. TGD YK tarafından düzenlenecek kongre, okul, sempozyum, kurs gibi eğitim çalışmalarına, istenmesi halinde katkı sağlanması

e. Çalışma konusuyla ilgili pratisyen hekim, iç hastalıkları uzmanı ve gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimi alan öğrencilere ülkemizin gereksinimlerine uyan tanı ve tedavi rehberlerinin oluşturulması

f. Çalışma konusuyla ilgili hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirici hasta tanıtım kitap, rehber, broşür ve görsel eğitim malzemelerinin hazırlanması

g. Genç araştırmacıların yetiştirilmesi için yöntem ve aday önerilmesi

h. Çalışma konusuyla ilgili istendiği takdirde soru ve sorunlara danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

BÇG’larının yaptığı tüm çalışma, etkinlik ve bilimsel toplantılar TGD YK’nun bilgisi, onayı ve eşgüdümüyle gerçekleştirilir.

Madde 7: Yürütme

TGD YK, grup çalışmalarının yönerge usul ve esaslarına uygunluğunu izler, denetler. TGD YK, yeni çalışma grupları oluşturabilir. TGD YK Ciddi etik bilimsel kaygılar doğar ise veya çalışma grubunun varlığının erekmediği kanısına varır ise çalışma grubunu fesheder.

BÇG başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini TGD YK’nun onayı ve aracılığıyla sağlar. TGD YK gerekli gördüğü durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve organize etmek için BÇG YK üyelerine, TGD adına yetki verebilir.

BÇG tarafından hazırlanan her türlü döküman, TGD YK onayı alındıktan ve TGD yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirildikten sonra, TGD’nin resmi yayını niteliği kazanır ve basılabilir.

Madde 8: Yönerge Geçerlilik Süresi

Bu yönerge TGD Yönetim Kurulunun onayladığı tarihten itibaren geçerli olup, izleyen ilk BÇG YK seçimleri Kasım 2010’da da Antalya’da gerçekleştirilecek 29. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi’nde gerçekleştirilecektir.

Geçici madde 9:

Yeni oluşturulacak BÇG için kurucu başkan, TGD YK tarafından atanır, kendisinden konu ile ilgili kişileri gruba davet etmesi istenir. BÇG nin ilk seçimli toplantısından sonra bu madde yürürlülükten kalkar.