TGD, 64 yıllık bayrak yarışı ile geleceğe ışık tutmaktadır…

Arama Yapın

En çok arananlar:

TGD Endoskopi Sertifikasyonu Hakkında Bilgilendirme

1.02.2024

Sertifikalı eğitim programı, ERCP-EUS-EMR-ESD işlemleri ve Konvansiyonel Endoskopi işlemleri ile ilgili dernek üyelerimizden gelen bilgi edinme talepleri sebebi ile tüm üyelerimize sıkça sorulan sorular hakkında bilgilendirme metni gönderilmesi gereği görülmüştür…

Aşağıda üyelerimize özel hazırlanan kapsamlı, özet bilgilendirme metninde ve detayları ekte paylaşılan eğitim standartları dosyasında göreceğiniz üzere; TUK tarafından hazırlanan Sertifikalı Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Eğitim programına katılmayan ve sonrasında sınava girmeyen hekimler “Konvansiyonel Endoskopi” işlemi yapamaz. (Bu eğitim programında eğitimi veren eğiticilerin en az bir tanesi Gastroenteroloji uzmanı olması ve Gastroenteroloğun denetimde olması zorunludur.)

ERCP, EUS, EMR, ESD ileri teknik endoskopik işlemlerde ise; Genel cerrahi ve iç hastalıkları uzmanlarının bu işlemleri yapamayacakları konusunda alınan DANIŞTAY kararı kesindir.

Bu işlemlerin ünitelerinizde yapıldığı tespit edilir ise ilgili ünitenin doğrudan yetkili birimine bildirilmesi ve durdurulması gerekmektedir. Sorunun devam etmesi halinde Türk Gastroenteroloji Derneği avukatı Aydan Zümral Çankaya ve/veya dernek başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ile iletişime geçilmesini önemle duyurulur. Üyelerimize özel hazırlanan özet bilgilendirme metninin aşağıda bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla
Prof. Dr. Mehmet CİNDORUK
TGD BaşkanıGASTROİNTESTİNAL SİSTEM (GİS) ENDOSKOPİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA :

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği gereğince, ilgili Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu tarafından Gastrointestinal Sistem (GİS) Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programı hazırlanmış olup, bu programın amacı; genel cerrahi ve iç hastalıkları uzman hekimlerine ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ve uygulamalar çerçevesinde gastrointestinal sisteme ait endoskopik işlemleri yapabilme yeterliği kazandırmaktır.

Gastrointestinal Sistem (GİS) Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programının, “SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLAR” başlıklı 5/18 maddesinde;

“SEP’te görev alacak eğitici listeleri standartlarda yer alan eğitici niteliklerine uygun olarak hazırlanır. Eğitici değişikliği söz konusu olduğunda bu durum SEP’in başlamasından en az 2 hafta önce il sağlık müdürlüğüne bildirildikten sonra değişiklik il sağlık müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve ilgili birime iletilir. SEP başladıktan sonra mücbir nedenlerle gerçekleşen eğitici değişiklikleri değişikliğin yapıldığı gün içinde il sağlık müdürlüğüne ve ilgili birime bildirilir.” düzenlemesi yer almıştır.

“SERTİFİKALI  EĞİTİM PROGRAMINDA GÖREV ALACAK EĞİTİCİLER VE NİTELİKLERİ” başlıklı 8. Maddeye göre;

“Aşağıdaki niteliklerden birine sahip olanlar SEP’te eğitici olarak görevlendirilir;
1-Gastroenteroloji ve Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanlıklarından birinde eğitici olan hekimler,
2-Genel Cerrahi ve İç Hastalıkları ana dal uzmanlıklarından birinde eğitici olup Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikasına sahip olan hekimler.
3-Eğitim merkezindeki tüm endoskopi eğiticileri eğitimde görev alırlar.”

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAM SORUMLUSU VE NİTELİKLERİ başlıklı 9. Maddeye göre ise;

“SEP uygulamalı eğitimi program sorumlusu, standardın 8. maddesinde tanımlanan eğitici niteliklerini taşır.”

SERTİFİKALI EĞİTİM MERKEZİNİN NİTELİKLERİ başlıklı 10/9. Maddesinde,

Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programının uygulama eğitiminin yürütüleceği uygulamalı eğitim merkezinin aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekmekte olup; eğitim merkezi olmak için; en az 2 farklı branştan toplam en az 2 eğitici (genel cerrahi uzmanı, gastroenteroloji uzmanı veya gastroenteroloji cerrahisi uzmanı) olması gerekmektedir. Eğitim merkezi olmak üzere başvuran eğitim kurumunda bu şartlar sağlanamıyorsa başka eğitim kurumu ile protokol yaparak başvuruda bulunur.

Sözkonusu düzenleme ile, sertifika eğitiminin yapılacağı merkezin, mutlak surette en az 2 farklı branştan en az 2 eğiticiye sahip olması gerekmektedir. Daha açık ifadeyle, merkezde mutlak surette gastroenteroloji uzmanı veya gastroenteroloji cerrahisi uzmanı olması gerekmektedir. SEP eğitimi veren merkezde gastroenteroloji uzmanı veya gastroenteroloji cerrahisi uzmanı eğiticinin bulunmaması hali, eğitim merkezi olarak görev yapma şartlarını taşımama anlamına gelmektedir. Bu tür merkezlerin, sertifika vermeye ehliyeti bulunmamakta olup, verilen sertifikaların da anılan düzenlemeye göre hiçbir geçerliliği yoktur.

Belirtilen durumda olduğu tespit edilen merkezlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığına, merkez olma niteliklerini kaybettiklerinin bildirilerek gerekli işlemin yapılmasının talep edilmesi uygun olacaktır.

DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN GENEL CERRAH VE İÇ HASTALIKLARI UZMANLARININ ERCP, EUS, EMR, ESD YAPAMAYACAKLARI KONUSUNDA VERDİĞİ 25.10.2022 GÜN, 2019/9999 E., 2022/4662 K. SAYILI KARAR HAKKINDA :

Sağlık Bakanlığı aleyhine, Danıştay 10. Dairesinin 2019/9999 E. sayılı dosyası ile, Derneğimizin, “genel cerrah ve iç hastalıkları uzmanlarının ERCP, EUS, EMR, ESD yapamayacakları konusunda, gerekli YÖNERGE’nin hazırlanarak tüm devlet, üniversite ve özel hastanelere gönderilmesi yönünde işlem tesisine ilişkin” başvurusunun davalı idare tarafından zımnen reddine dair işlemin işleminin iptali istemiyle açtığımız dava; 25.10.2022 gün, 2022/4662 K. sayılı karar ile;

“Genel cerrahi ve iç hastalıkları uzmanlarının ileri endoskopik teknik gerektiren “ERCP, EUS, EMR, EDS” işlemlerini yapamayacakları konusunda yönerge hazırlanarak tüm devlet, üniversite ve özel hastanelere gönderilmesi yönünde 02/04/2018 tarihinde Sağlık Bakanlığına yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin İPTALİNE” hükmolunarak lehimize sonuçlanmıştır.

“…Her ne kadar Tıpta Uzmanlık Kurulunun 02-03/01/2014 tarih ve 407 sayılı kararı ile gastrointestinal endoskopik işlemleri kimlerin yapabileceğine dair karar alındığı, endoskopik işlemleri gastroenteroloji, gastroenteroloji cerrahisi, çocuk cerrahisi ve çocuk gastroenterolojisi uzmanları dışında genel cerrahi ile iç hastalıkları uzmanlarının da Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş endoskopist sertifikasına sahip olmaları halinde yapabilmelerinin mümkün olduğu, Tıpta Uzmanlık Kurulu bünyesinde oluşturulan Endoskopist Sertifikasyon Komisyonu tarafından, endoskopist sertifikasının verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği, ERCP, EUS, EMR ve ESD uygulamalarının ise ileri endoskopik teknikleri gerektirmeleri sebebiyle kapsam dışında tutulduğu ve böylece davalı idare tarafından davaya konu işlemler bakımından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığı, Tıpta Uzmanlık Kurulunun anılan kararının kural koyan düzenleyici nitelikte bir işlem olduğu savunulmakta ise de, dosya kapsamından, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06/07/2018 tarih ve E.2056 sayılı yazısı ile, genel cerrahi uzmanlarının çekirdek eğitim müfredatı ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun 457 sayılı kararı gereği ERCP ile ilgili iş ve işlemleri yapamayacağı, ancak genel cerrahi uzmanı çekirdek eğitim müfredatında belirtilen eğitim dışında Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde bir eğitim alarak ve hizmet içi eğitimlerle eğitim düzeyini yükseltebildiği takdirde ERCP ile ilgili iş ve işlemleri yapabileceği yönünde Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne görüş bildirildiği, bunun üzerine genel cerrahi uzmanlarının ERCP ünitelerinde çalışmalarına imkân tanındığı, bununla birlikte Türk Cerrahi Derneği bünyesinde “Temel ERCP Eğitimi” adı altında İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ERCP eğitimi başlatılacağı ve eğitim sonunda sertifika verileceğine ilişkin ilanların da yer aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, Tıpta Uzmanlık Kurulunun 02-03/01/2014 tarih ve 407 sayılı kararında kapsam dışında tutulan işlemler bakımından uygulamada herhangi bir birliğin söz konusu olmadığı, aksine aksaklıkların oluştuğu, anılan işlemlerin hangi uzmanlar tarafından yapılabileceğine ilişkin bir açıklık olmadığı, bu durumun ise kamu sağlığı ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durumda, kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli sağlık hizmet arzını ve verimliliğini esas almakla yükümlü olan davalı idare tarafından, sağlık uygulamalarının hangi uzman hekim veya hekimlerce yapılabileceğini veya yapılamayacağını belirleme yetkisi çerçevesinde, ileri endoskopik teknik gerektiren “ERCP, EUS, EMR, EDS” işlemlerini genel cerrahi ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin yapıp yapmayacakları hususunda tüm ülkede yeknesaklığın sağlanması ve kamu sağlığı ile hizmet gerekleri bakımından uygulamadaki karışıklıkların giderilmesi gerektiği açık olup, davacı Dernek tarafından yapılan başvurunun kabulü ile anılan hususta bir işlem tesis edilerek duyurulması gerekirken başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. …” denilmektedir.

Anlaşılacağı üzere, Danıştay tarafından, ileri endoskopik teknik gerektiren “ERCP, EUS, EMR, EDS” işlemlerini genel cerrahi ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin yapamayacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Değerli üyelerimizin bilgilerinize saygı ile sunulur.

Doğrulama kodunuz telefonunuza SMS olarak iletildi. Kodu giriniz!

İptal Et

Üyelik işlemleriniz tamamlandı. En kısa sürede üyeliğiniz onaylanacaktır.

Bu numaraya kayıtlı bir üyelik bulundu!

Şifrenizi hatırlamıyorsanız, “Şifremi Unuttum” diyerek yeni şifre alabilirsiniz.

Bu numaraya kayıtlı bir üyelik bulunamadı. Numarınızı kontrol ediniz! & Üye olunuz!

İşlem tamamalandı, yeni şifreniz SMS olarak gönderildi.

Doğrulama kodunuz telefonunuza SMS olarak iletildi. Kodu giriniz!

İptal Et